-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
Logo w Legionowie
ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo
Kontakt: (22) 732-13-72
e-mail:
przedszkole-siodemka@wp.pl
Foto
Strona Główna

O nas

-
Wersja do drukudruk
O nas
Informacja o przedszkolu

Nasza placówka istnieje od 1981 roku. Od września 2011 r. mieści się w nowym budynku. Jego przestronne wnętrza i nowoczesne rozwiązania techniczne w niczym nie przypominają warunków, w jakich pracowaliśmy do czerwca 2011 r. W 1981 roku przedszkole Miejskie nr 7 było dwuoddziałowym przedszkolem, do którego mogło uczęszczać 60 dzieci. Przez wszystkie lata istnienia placówki były wykonywane remonty i prace naprawcze. W 2007 r. przeprowadzono modernizacje pomieszczeń przedszkola, co w znacznym stopniu poprawiło stan techniczny, warunki pracy i zabawy. Jednak potrzeby lokalnej społeczności, duże zapotrzebowanie na zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach przyczyniły się do podjęcia decyzji o budowie nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 7. W kwietniu 2010 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku przedszkola. Prace trwały niewiele ponad rok i oto mogliśmy 1 września 2011 roku rozpocząć nowy rok szkolny w nowym budynku przedszkola. Nasze Przedszkole jest przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, to oznacza, że nie tylko dzieci o prawidłowym rozwoju, ale także niepełnosprawne, mogą się bawić, poznawać świat i uczyć. Od września 2011 r. wspólnie rozwijamy tolerancję. Wzajemna pomoc i zrozumienie ukazuje naszym dzieciom, że w obecnym świecie nie ma barier. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę. Zróżnicowany skład poszczególnych grup wiekowych wymaga daleko idącej indywidualizacji pracy z dziećmi, stosowania specjalnych metod i środków dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych. Praca nauczyciela jest wspierana przez pedagoga specjalnego oraz innych specjalistów oddziałujących na dzieci niepełnosprawne: rehabilitanta ruchowego, logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej. Jeżeli są takie potrzeby, specjaliści ci udzielają pomocy także pozostałym dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
Organizując proces dydaktyczno - wychowawczy umożliwiamy naszym wychowankom nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniając wolność wyboru aktywności.
Przedszkole realizuje cele i zadania edukacyjne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozszerzając je w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Otwarci na zmiany, dostrzegający potrzeby dzieci i rodziców, poszukujemy nowych metod i rozwiązań, które są ukierunkowane na optymalny rozwój małego dziecka. Aby zapewnić wychowankom możliwie najlepszy start w dorosłość w 2007 roku przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne Przedszkole". W styczniu 2011 roku otrzymaliśmy certyfikat "Optymistyczne Przedszkole".
Nasze przedszkole zgodnie z realizowanym programem „Optymistycznego Przedszkola” pragnie umożliwić przedszkolakom jak najlepsze warunki do rozwoju wrodzonych predyspozycji każdego dziecka. Chcemy, aby dzieci rozwijały inteligencje wielorakie poprzez doświadczenia, eksperymenty i wszelkie formy aktywności.
Pragniemy zorganizować przedszkole sprawiedliwe wobec rodzajów inteligencji.
Teoria Inteligencji Wielorakich mówi nam, iż nie istnieje jedna, ogólna zdolność umysłowa. Każdy mózg ma specyficzną „mapę” talentów.
Znany psycholog Howard Gardner wyróżnił, aż osiem rodzajów inteligencji tj.
 inteligencja językowa
 inteligencja logiczno – matematyczna
 inteligencja muzyczna
 inteligencja wizualno – przestrzenna
 inteligencja przyrodnicza
 inteligencja kinestetyczna (ruchowa)
 inteligencja interpersonalna
 inteligencja intrapersonalna
Wychodząc naprzeciw teorii Gardnera chcemy umożliwić dzieciom rozwijanie ich talentów w tematycznie wyposażonych salach:
-sala „Olimpijska” zapewnia wygodę realizacji wielu działań sportowych rozwijających inteligencję ruchową oraz wizualno-przestrzenną, w sali tej dzieci mogą również rozwijać talenty muzyczne poprzez śpiew, taniec i grę na instrumentach ;
-sala „Artystyczna” rozwija talenty plastyczne, wizualno-przestrzenne poprzez bogatszy program działań manualnych i grafomotorycznych, dostęp do różnego rodzaju materiałów plastycznych;
-sala „Teatralno-literacka” zapewnia rozwijanie inteligencji językowej a także interpersonalnej i intrapersonalnej poprzez szereg zajęć teatralnych i żywy kontakt z literaturą;
-sala „Matematyczno-przyrodnicza” wzbudza w wychowankach potrzebę odkrywania i eksperymentowania poprzez wyposażenie w pomoce ułatwiające poznawanie przyrody i matematyki poprzez zabawę;
-sala „Kulinarna” promuje zdrowy styl życia poprzez działania kulinarne i prozdrowotne.

Oprócz sal tematycznych mamy w przedszkolu dwie sale dla najmłodszych, gdzie w bezpiecznym otoczeniu rozpoczynają edukację przedszkolną 3-latki.
Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie wyrośli na optymistycznych ludzi, cechujących się dobrocią, uczciwością , odwagą, kreatywnością i pewnością siebie. Respektujemy prawa i potrzeby współczesnego świata, dlatego włączamy się także w realizację projektów ekologicznych. Realizujemy m.in. Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury", projektujemy i będziemy wykorzystywać „Ścieżkę przyrodniczą” w pasie zieleni za budynkiem przedszkola.
Przedszkole dba o wysokie kwalifikacje nauczycieli, wszechstronny, twórczy rozwój dzieci i życzliwą współpracę z rodzicami, dlatego zachęcamy wszystkich do wspólnych działań na rzecz naszej placówki.

 
Wytworzył: brak danych, data: 23.11.2007 r., godz. 10.15
Wprowadził: Dorota Stankiewicz, data: 23.11.2007 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja: Dorota Stankiewicz, data: 07.10.2012 r., godz. 12.34
Liczba odwiedzin: 15648