Deklaracja Kontynuacji

Liczba odwiedzających: 469

SZANOWNI RODZICE !!!

 

Od 24 lutego br./środa/ do 02 marca br.

/wtorek/ do godz. 12.00 można składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Deklarację można pobrać od nauczycieli grup, od pracowników w wejściu głównym oraz ze strony internetowej przedszkola, zakładka „Dla Rodziców” Wypełnioną deklarację należy przekazać nauczycielowi grupy lub pracownikowi w wejściu głównym do przedszkola.

 

Jednocześnie informuję, że niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje nie kontynuowaniem edukacji w naszym przedszkolu.

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r. szk. 2021/2022 w danej placówce, uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

/-/Dorota Stankiewicz


DEKLRACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2021-2022