POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Liczba odwiedzających: 69

Szanowni Rodzice,
16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia br. zostaną
podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie
z §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 493 z póź. zm.) będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej placówki.

 Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna na indywidualnym koncie założonym na etapie
składania wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego
sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone
w placówce.


Zgodnie z harmonogramem od 9 kwietnia od godz. 12.30 do 16 kwietnia do godz. 16.00 rodzice
kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.
W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:
1) elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;
2) skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki przedszkolesiodemka@wp.pl (pracownik lub dyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument
został przesłany prawidłowo);
3) w formie papierowej w przedszkolu w godzinach 8.00.-16.00.
Wzór druku potwierdzenia woli przyjęcia jest dostępny do pobrania.
Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Dyrektor Przedszkola
 /-/ Dorota Stankiewicz

WZÓR DRUKU POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA